Form

Ibilbide gidatuak – Uztaila 2020

Uztaila 11. Izkiko fauna ezagutu (beteta) - Uztaila 26. Izkiko fauna ezagutu (beteta) - Uztaila 14. Bujandako ehun urteko erkametzak (beteta) - Uztiala 15. Bujandako ehun urteko erkametzak (beteta) - Uztiala 16. Bujandako ehun urteko erkametzak (beteta)
Parte-hartzaile guztien izena, gehienez 5 pertsona.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko "Parkeen lagunak" izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua jarduera horien jarraipena eta kontrola egiteko da. Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo. Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba). Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua